Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności i promocji Małopolski. Jednym z naszych priorytetów jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury, sportu, turystyki i edukacji. Pragniemy zintegrować osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem poprzez szeroko rozumiane uczestnictwo i współtworzenie kultury.

 

Współpracujemy także ze szkołami, przedszkolami, świetlicami, domami kultury oraz innymi placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży oraz seniorów. Realizujemy szeroki wachlarz przedsięwzięć dotyczących zagadnień związanych z kulturą, turystyką, sportem i edukacją. Mamy do zaoferowania projekty profilaktyczne, scenariusze zajęć oraz bogaty wybór warsztatów edukacyjnych i artystycznych.

 

Stowarzyszenie założyła grupa ludzi z pasją, o podobnych zainteresowaniach i długoletnim doświadczeniu w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą i osobami zagrożonymi wykluczeniem. Są wśród nas pedagodzy, pedagodzy specjalni, artyści, historycy, osoby o doświadczeniu w pracy socjalnej. Pozwala nam to spojrzeć z nowej perspektywy na potrzeby i oczekiwania dzieci i młodzieży, w sposób atrakcyjny zorganizować im czas wolny oraz dostosować ofertę do ich zainteresowań.

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA NOWA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1 Stowarzyszenie NOWA, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień

niniejszego Statutu.

§2 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§3 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym

uwzględnieniem miasta Kraków i województwa małopolskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5 Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków a także osób spoza Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników i powoływać biura.

§6 Stowarzyszenie Nowa może nawiązywać współpracę z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji określonych w statucie działań.

Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§7 Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem: Stowarzyszenie Nowa

§8 Stowarzyszenie może posiadać i posługiwać się odznaką organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§9 Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności i promocji Małopolski ukierunkowanej na:

a. upowszechnianie oraz zwiększenie poziomu uczestnictwa i podejmowanie inicjatyw w zakresie kultury, sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych i osób niepełnosprawnych;

b. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury, sportu, turystyki i edukacji;

c. integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez kulturę, sport , turystykę, sztukę i edukację;

d. działalność na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

e. działalność na rzecz turystyki i organizacji wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz seniorów

f. wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i udzielania pomocy dla osób chorych, niepełnosprawnych, w trudnej sytuacji życiowej;

g. promocję i organizację wolontariatu;

h. działalność charytatywną;

i. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

j. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

k. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;

l. działanie na rzecz mniejszości narodowych;

ł. ochrona i promocja zdrowia, w tym także profilaktyka;

m. przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologią społecznym

n. rehabilitację i rewalidację osób niepełnosprawnych;

o. ochronę środowiska i ekologię;

p. przeciwdziałanie bezrobociu

r. upowszechnianie oraz ochrona praw konsumentów

s. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

§10 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym;

b. wspieranie oraz organizację projektów i wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i turystycznych;

c. realizację projektów skierowanych na innowacyjne formy edukacji;

d. organizację integracyjnych warsztatów, spotkań, imprez, wycieczek;

e. wspieranie oraz organizowanie imprez charytatywnych, organizacja zbiórek publicznych i aukcji charytatywnych

f. wspieranie oraz organizację wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów zorganizowanych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, a także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej

g. wsparcie finansowe i rzeczowe oraz pomoc żywnościową osób chorych, niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich rodzin;

h. wspieranie oraz organizację przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących

różnorodność kulturową oraz tożsamość miasta Kraków oraz województwa małopolskiego;

i. współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z innymi

organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji swoich celów

statutowych;

j. organizacja kursów pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

k. wspieranie i organizacja projektów ukierunkowanych na promocję zdrowia w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem oraz na obszarach wiejskich;

l. zapobieganie uzależnieniom i organizacja pomocy osobom uzależnionym

ł. kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,

m. inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska

n. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych

o. współdziałanie z jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu

p. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych;

b. członków wspierających;

c. członków honorowych.

§12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca

pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub

cudzoziemcem, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu

podjętej w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu

podjętej w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością

propaguje cele dla których powołane jest Stowarzyszenie.

6. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu

Stowarzyszenia.

§13 Członek zwyczajny ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

c. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia;

d. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§14 Członek zwyczajny ma obowiązek:

a. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

c. opłacać składki członkowskie;

d. dbać o pozytywny wizerunek Stowarzyszenia.

§15

1. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

Poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

2. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§16 Członek wspierający ma obowiązek:

a. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b. wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

§17 Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

Poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

§18 Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

§19 Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały podjętej jednogłośnie:

– z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

– z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, na pisemny

wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia,

– z powodu podejrzenia działania na szkodę Stowarzyszenia;

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka.

§20 Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty

doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym

Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§21 Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§22

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą tą samą funkcję pełnić dłużej niż jedną

kadencję.

4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania

kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§23 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

głosowania – w terminie pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych – w terminie

drugim, to jest po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego, chyba,

że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu uczestniczą:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§25

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Walne Zebranie otwiera prezes Stowarzyszenia, po czym wybierane jest Prezydium

Walnego Zebrania.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium Walnego Zebrania w składzie:

przewodniczący i sekretarz.

5. Na każdym Walnym Zebraniu spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący

i sekretarz.

§26

1. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd co rok, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako

sprawozdawczo-wyborcze.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie z porządkiem obrad obejmującym sprawy zawarte we

wniosku powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

4. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym

porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zebrania

lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Zawiadomienie przekazywane jest w powszechnie przyjęty sposób.

§27 Walne Zebranie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad

przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia – w terminie pierwszym,

a bez względu na ilość obecnych – w terminie drugim, to jest po upływie pół godziny od

wyznaczonego terminu pierwszego.

§28 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

c. wybór członków Zarządu;

d. wybór członków Komisji Rewizyjnej;

e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

f. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

h. ustalanie wysokości składek członkowskich;

i. podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego;

j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§29

1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z min 3, maksymalnie 5 osób w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

4. Zebranie Założycielskie powołuje pierwszy skład Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w

miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§30

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały

Walnego Zebrania Członków;

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

c. opracowanie trzyletniego planu pracy Stowarzyszenia;

d. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

e. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

f. zwoływanie zwyczajnych Walnych Zebrań sprawozdawczo-wyborczych raz na 3

lata oraz corocznych Walnych Zebrań sprawozdawczych;

g. prowadzenie aktualnego rejestru członków Stowarzyszenia;

h. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków

zwyczajnych i wspierających;

i. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o nadanie godności członka

honorowego.

Komisja Rewizyjna

§31

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli

nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z min. 2 do 3 osób. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego

grona przewodniczącego i jego zastępcę.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

4. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje Zebranie Założycielskie.

5. Do prawomocności uchwał Komisji Rewizyjnej wystarczy obecność dwóch jej

członków, wśród których musi być przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji

Rewizyjnej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradczym.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo umyślne karno-skarbowe.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§32

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

a w szczególności:

– gospodarki finansowej, dokumentów i protokołów posiedzeń Zarządu,

b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

c. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności

Stowarzyszenia oraz żądanie pisemnych wyjaśnień,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium

Zarządowi.

e. żądanie od Zarządu w uzasadnionych przypadkach zwołania Walnego Zebrania nie

później niż w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia z takim wnioskiem.

2. Komisja Rewizyjna sporządza protokół ze swych czynności.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§33

  1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze
  2. Stowarzyszenie czerpie fundusze z :

a. składek członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających;

b. dochodów z majątku Stowarzyszenia;

c. wpływów z działalności statutowej;

d. darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;

e. dotacji i subwencji pochodzących zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych.

§34

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dochód Stowarzyszenia i cały jego majątek jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.

3. Zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowrzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowrzyszenia, członków organów Stowrzyszenia lub pracowników Stowrzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowrzyszenia, członkowie organów Stowrzyszenia lub pracownicy Stowrzyszenia oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji

§35

1. Do reprezentacji Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych jest

upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch członków

Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes

2. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do wykonywania określonego rodzaju czynności.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§36 Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie

Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności

przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§37

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w

głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§38 Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.